Judaistika - studijní předměty


Příprava disertační práce

Anotace:

Zpracování disertačního projektu je klíčová součást doktorského studia, zde student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a kritické reflexe tématu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Tato část zaručuje kontrolu postupu přípravy disertační práce a v individuálním studijním plánu je uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel.


Doktorandský disertační seminář

Anotace:

Seminář je platforma studentů prezenční a kombinované formy studia pro představení a následný diskurs nad tématy disertačních prací, pramennou základnou, metodologií, postupem prací, badatelskými přístupy. Seminář je prostorem pro sdílení zkušeností ze zahraničních vědeckých pobytů, odborných konferencí. Je nástrojem pravidelného kontaktu studenta s fakultou a motivuje k efektivnější práci na přípravě disertace.

Koná se jednou za dva měsíce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena pro každý rok studia.

Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou po schválení oborovou radou. Ten je také oprávněn stanovit individuální povinnosti, jimiž může student ve výjimečných odůvodněných případech seminář nahradit.


Judaistika I.

Další požadavky na studenta:

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

Mgr. David Biernot, Th.D.

ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.                


Anotace:

Tematický okruh judaistika I. je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí týkajících se klíčových problémů oboru jednak obecně, jednak s důrazem na specifickou tématiku studentova studia.

Dále budou prohlubovány znalosti literatury a pramenů týkající se judaistiky obecně a studentova tématu speciálně. Témata doktorand studuje samostatně na základě individuálního vedení a pokynů školitele a případně dalších odborných konsultantů.

V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. Zkouška se bude týkat ověření získaných znalostí ze specifikovaných okruhů.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Judaistika II.

Další požadavky na studenta:

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.


Přednášející:

Mgr. David Biernot, Th.D.

ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Anotace:

Tematický okruh judaistika II. je zaměřen na prohloubení rozšíření znalostí týkajících se judaismu jako náboženského systému. V souladu s tímto zaměřením má doktorand povinnost seznámit se v originálním znění i s vybranými texty rabínského judaismu od nejstarších po současná pojednání významných představitelů tohoto směru. Témata doktorand studuje samostatně na základě individuálního vedení a pokynů školitele a případně dalších odborných konsultantů.

V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus.

Zkouška se bude týkat ověření získaných znalostí ze specifikovaných okruhů.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Hebrejština rabínských textů

Přednášející:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Anotace:

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Hebrejština rabínských textů je specifický jazyk, který navazuje na smíšený jazykový charakter talmudických textů. Kurs je věnován četbě a interpretaci tradičních rabínských textů v časovém rozsahu od potalmudického období až do 19. století s důrazem na literaturu pocházející z aškenázské oblasti. První část kursu tvoří obecný úvod do rabínského jazyka, důraz je kladen na jeho specifika a hlavní odchylky od biblické, mišnické a moderní hebrejštiny v oblasti morfologie, syntaxe a slovní zásoby. Na tento úvod navazuje četba a interpretace vybraných textů rabínských autorů z různých období a s různým obsahovým zaměřením (nábožensko-právním, teologickým, etickým, apologetickým, liturgickým apod.). Základní texty jsou zpravidla studovány i s příslušnými vybranými komentáři. Současně jsou zde probírána obsahová témata týkající se halachy, exegese, liturgie, náboženské filosofie či tradic a zvyků. Posluchač se tak seznamuje nejen s jazykem, ale poznává i na základě pramenné literatury charakter judaismu jako náboženského systému.

Posluchači navazují na své znalosti získané absolvováním přednášek o rabínské literatuře a na získané znalosti biblického, mišnického a talmudického jazyka. Kurz rabínské hebrejštiny rozšiřuje jeho znalosti o další typ hebrejštiny. Je přípravou pro samostatnou práci s těmito texty, včetně komentářů, prohlubuje jeho znalosti základních témat, které byly středem zájmu středověkých autorů, učí ho pracovat se specificky rabínským pojednáním témat a specifickým slovníkem různých typů textů.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Cizí jazyk

Přednášející:

Gerald Ostdiek, PhD. M. A.

Ing. Dagmar Pavlíková


Anotace:

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni C1. Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně.


Základní a doporučená literatura: Podle aktuálního zaměření a náplně


Zahraniční stáž

Anotace:

Zahraniční stáž poskytuje studentovi prostor pro získání zahraničních zkušeností ve svém oboru. Student je povinen absolvovat zahraniční stáž v minimální délce tří měsíců. V odůvodněných případech může oborová rada rozložit stáž do tří badatelských pobytů (v knihovnách, archívech atd.) V individuálním studijním plánu je tato stáž obvykle uložena pro čtvrtý rok studia souvisejíc s finalizací disertační práce.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou.


Další vědecká činnost

Anotace:

Další vědecká činnost poskytuje studentovi prostor pro získání zkušeností s různými podobami vědecké práce. Student tím prokazuje svou kompetenci vědecké tvůrčí práce.

V individuálním studijním plánu je tato povinnost obvykle uložena průběžně po dobu trvání standardní doby studia – přitom platí, že student je povinen minimálně jedenkrát za dobu studia ve standardní době splnit každou z těchto povinností: zveřejnění kritické recenze v odborném periodiku; publikace vědecké studie nebo článku v odborném periodiku nebo kapitoly v odborné monografii nebo odborné monografie; podání grantového projektu; aktivní účasti na mezinárodní konferenci a publikaci konferenčního příspěvku v odborném recenzovaném sborníku. Popularizační přednášky a osvětová činnost se nepovažují za povinnost další vědecké činnosti.

Splnění povinnosti je potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel - habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) po posouzení písemné zprávy studenta o způsobech plnění povinnosti.

Poslední změna: 10. leden 2017 15:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám