Bakalářské studium

Charakteristika oboru

Religionistika je na Husitské teologické fakultě UK pěstována jako samostatná společenská věda a její studium je v bakalářském programu organizováno ve třech dvoučlenných studijních oborech, do nichž vstupuje spolu s husitskou teologií, pravoslavnou teologií, resp. judaistikou. Religionistika slouží studiu teologie a judaistiky především tím, že poskytuje odborný, dějinně náboženský, komparativně náboženský a společenský kontext. Důraz je tedy za prvé položen na teorii a metodologii tak, aby byla objasněna východiska, předpoklady, cíle a metody religionistiky, a aby tedy tento vědní obor mohl studentovi otevřít jinou než teologickou či judaistickou odbornou perspektivu. Za druhé, dějinně náboženský kontext formativního období judaismu a křesťanství je studentovi zpřístupněn na základě vhledu do jednotlivých náboženských systémů starověkého Předního Orientu. Studium religionistiky dále nejen prohlubuje kontakt křesťanské teologie a judaistiky, který je na Husitské teologické fakultě zcela obvyklý, ale zpřístupňuje i tradici islámu. Tak vytváří předpoklad - a to je už její třetí důraz - pro odborně zakotvenou komparaci těchto tří monoteistických náboženství. Zároveň ovšem poskytuje rámcovou orientaci v indických a čínských náboženských tradicích. A konečně, religionistika na Husitské teologické fakultě svým čtvrtým důrazem na současné žité náboženské projevy umožnuje pochopení role náboženství v jeho mnoha podobách jak uprostřed postmoderní české společnosti, tak v psychickém životě jednotlivého člověka.


Studijní plán

Studijní plán bakalářského studia(pdf)


Návrhy témat závěrečných prací

Příklady možných témat(pdf)


Jak psát bakalářskou práci

Jak psát kvalifikační práce: stručná příručka pro tápající studenty

Poznámky k vedení a hodnocení závěrečných prací, připravovaných a obhajovaných na katedře religionistiky

Bibliografická norma


Otázky ke státním zkouškám z religionistiky

Bakalářská zkouška(pdf)


V průběhu studia si student osvojuje vědomosti z příslušných oblastí studia náboženství (křesťanství, islám, judaismus, náboženství starého Předního východu, východní náboženské tradice) a získává přehled o současném stavu badatelské činnosti v oblasti religionistiky. Je schopen číst náboženské texty alespoň v jednom pramenném jazyce, tvořivě se podílí na výzkumných religionistických a mezioborových projektech, zná z vlastní přímé zkušenosti nejméně jeden náboženský směr natolik, aby byl schopen s jeho vyznavači komunikovat na úrovni potřebné pro empirický výzkum, ovládá historicko-kritické metody na úrovni potřebné ke studiu odpovídajícího úseku dějin náboženství.


Absolvent bakalářského studia religionistiky na Husitské teologické fakultě UK se uplatní jako pracovník na výzkumných projektech religionistických, historických, kulturologických, psychologických, sociologických, v oblasti mezinárodních vztahů atd.; jako osvětový pracovník v oblasti vzdělávání; jako konzultant v problémech vznikajících v multireligiózní společnosti při soužití občanů, ve zdravotnictví, sociální péči, péči o uprchlíky atd.; v médiích všeho druhu zejména jako redaktor a spoluautor při tvorbě pořadů dotýkajících se náboženských témat.
Poslední změna: 4. prosinec 2014 11:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám