Vyučované předměty a studijní plán pro obor judaistika


Povinné předměty


Uvedené předměty představují povinný základ pro bakalářské a navazující magisterské studium judaistiky. Mimo nich musí student splnit určitý počet povinně volitelných předmětů a studijní povinnosti související s druhým oborem, který studuje v kombinaci s judaistikou. Předměty lze až na výjimky (např. studium jazyků) plnit v libovolném pořadí, uvedený ročník plnění je pouze doporučený.


Bakalářské studium


Biblická hebrejština I. + II. + III. + IV.


Vyučující: ThDr. Marie Roubalová, Th.D.


Doporučený ročník: I.-II.


Anotace: Výklad gramatiky biblické hebrejštiny, doplněný cvičeními, četbou a překladem hebrejských textů uvedených v této učebnici: WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. Přeložili Josef Hermach a Mlada Mikulicová. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2003. 358 s. Orig.: Practical Grammar for Classical Hebrew. ISBN 80-246-0623-2. Později též četba souvislejších biblických textů podle zájmu a jazykové úrovně studentů.


Dějiny starého Izraele I. + II.


Vyučující: doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.


Doporučený ročník: I.


Anotace: Dějiny Izraele ve starověku, od počátků (doba patriarchů), obsazení Zaslíbené země až do konce Bar Kochbova povstání (135 po Kr.): archeologické a písemné prameny, historické knihy SZ, periodizace dějin Izraele ve starověku, doba soudců, sjednocené království, doba rozděleného království (severní Izrael a Judsko), styky s Egyptem, Malou Asií a Mezopotamií, babylonské zajetí Židů, helénismus, Ptolemaiovci, Seleukovci, povstání Makabejských, římská nadvláda, války proti Římu, počátky diaspory, význam a úloha proroků, náboženské směry: farizeové, saduceové, zélóti aj.


Ivrit I. + II. + III. + IV.


Vyučující: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.


Doporučený ročník: I.-II.


Anotace: Základy moderní hebrejské gramatiky: tvarosloví podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek, silných i některých tříd slabých sloves v přítomném čase a infinitivu kmenových modifikací qal, nifal, piel, hifil a hitpael, příslovcí a předložek. Syntaktická funkce uvedených slovních druhů ve jmenných i slovesných větách. Základní typy souvětí: věty vztažné, časové, příčinné, účelové. Četba krátkých jednoduchých textů. Pravidelná i nepravidelná slovesa všech tříd v minulém i budoucím čase kmenových modifikací qal, nifal, piel, hifil, hitpael, pasivní kmenové modifikace pual a hofal, gerundivum a syntaktická funkce participií. Všechny typy souvětí: časové, příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové věty. Četba textů pro mírně pokročilé, poslech audio-nahrávek. V pátém semestru systematické opakování gramatiky probrané v průběhu předcházejících kurzů, četba textů pro pokročilé, především článků s náboženskou tématikou nebo textů ze současné izraelské krásné literatury. V posledním semestru idiomy moderní hebrejštiny, četba textů pro pokročilé, především článků s náboženskou tématikou nebo textů ze současné izraelské krásné literatury.


Ivrit V. + VI.


Vyučující: Mgr. David Biernot, Th.D.


Doporučený ročník: III.


Anotace: Základy moderní hebrejské gramatiky: tvarosloví podstatných a přídavných jmen, zájmen, číslovek, silných i některých tříd slabých sloves v přítomném čase a infinitivu kmenových modifikací qal, nifal, piel, hifil a hitpael, příslovcí a předložek. Syntaktická funkce uvedených slovních druhů ve jmenných i slovesných větách. Základní typy souvětí: věty vztažné, časové, příčinné, účelové. Četba krátkých jednoduchých textů. Pravidelná i nepravidelná slovesa všech tříd v minulém i budoucím čase kmenových modifikací qal, nifal, piel, hifil, hitpael, pasivní kmenové modifikace pual a hofal, gerundivum a syntaktická funkce participií. Všechny typy souvětí: časové, příčinné, účelové, podmínkové a přípustkové věty. Četba textů pro mírně pokročilé, poslech audio-nahrávek. V pátém semestru systematické opakování gramatiky probrané v průběhu předcházejících kurzů, četba textů pro pokročilé, především článků s náboženskou tématikou nebo textů ze současné izraelské krásné literatury. V posledním semestru idiomy moderní hebrejštiny, četba textů pro pokročilé, především článků s náboženskou tématikou nebo textů ze současné izraelské krásné literatury.


Kurzorická četba hebrejštiny I. + II.


Vyučující: doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.


Doporučený ročník: III.


Anotace: Popis a analýza tvarů hebrejských nepravidelných sloves, četba vokalizovaného i nevokalizovaného hebrejského textu, procvičování hebrejské gramatiky, výklad a procvičování práce s kritickým aparátem a marginální masorou, uvedení do zásad strukturální analýzy, interpretace kolometrického přepisu a strukturální analýzy a komparace paralelních hebrejských textů.


Rabínská literatura I. + II.


Vyučující: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: III.


Anotace: Přednáška je rozdělena do několika velkých celků; první část je teoretická, je věnována charakteristice židovského práva, jeho pramenům, metodám a terminologii. Druhá část je věnována rabínské literatuře postupně se vyvíjející ve významných židovských centrech ovlivňujících celou diasporu: období gaónů, středověké Španělsko, francouzsko-německé centrum, centra střední a východní Evropy. Časově pokrývá období od počátku n.l. do konce 18.století.


Synagogální liturgie I. + II.


Vyučující: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.


Doporučený ročník: II.


Anotace: V historickém přehledu podává vznik a vývoj synagogální liturgie od doby Mišny a Talmudu, přes středověk až do současných reformních a liberálních hnutí. Předmět se rovněž zabývá kořeny synagogální liturgie, a to od biblických dob až do období I. a II. chrámu. v Přednášce se dále podává rozbor základních liturgických textů modlitební knihy pro všední dny a šabaty a vybraných textů svátečních modliteb. Rovněž se zabývá synagogální poezií a hudbou, jeho součástí je i přehled pramenů, které se váží k židovské liturgii a úvod do problematiky různých modlitebních ritů a modlitebních sborníků.


Úvod do dějin Židů I. + II.


Vyučující: PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.


Doporučený ročník: II.


Anotace: Cílem dvousemestrálního přednáškového cyklu je seznámit posluhače s osudy židovského národa od jeho formace ve starověku přes jeho středověké a novověké diaspory až do 20. století a všímat si kulturních, společensko-ekonomických i politických interakcí v rámci dominujících majoritních společností.


Úvod do judaismu


Vyučující: PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.


Doporučený ročník: I.


Anotace: Přednáškový cyklus nejprve situuje judaismus na pozadí konfliktu s křesťanstvím, který témeř dva tisíce let formoval evropskou civilizaci, vedl k náboženské diskriminaci i k pronásledování Židů a přispěl ke vzniku moderního antisemitismu. Po roce 1945 a především po II. Vatikánském koncilu došlo však ze strany křesťanských církví k zásadním změnám vůči Židům a k otevření prostoru vzájemného dialogue a poznávání. A právě z tohoto hlediska cyklus usiluje o přiblížení židovského náboženství a civilizace v proměnách času i prostoru: od nejstarších forem starověkého judaismu a jeho institucí, přes klasický (6. stol. př. n. l. - 1. stol. n. l.), rabínský (1. stol. - 7. stol.) a středověký judaismus (8. - 14. stol.) až po judaismus v jeho novověkých (15. - 18. stol.) a moderních či současných proměnách (konec 18. stol. - 20. stol.). Kromě základních pojmů judaismu (jako tanach, bet-ha-mikdaš, talmud, takkanot, qehila, kabbala apod.), cyklus seznámí v závěru i s životním cyklem, kalendářem, svátky i základními rituály židovského náboženství.


Židovské tradice a zvyky I. + II.


Vyučující: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.


Doporučený ročník: I.


Anotace: Cílem první části přednáškového cyklu je seznámit studenty s židovskými tradicemi v rámci životního cyklu (rituály spojené s těhotenstvím a narozením dítěte, brit mila, pidjon ha-ben, bar micva, svatba a manželství, smrt a věci poslední) stejně jako ze základy náboženské denní praxe. Druhá část cyklu o židovských tradicích a zvycích přestaví židovský kalendář, význam a slavení šabatu stejně jako vysoké, poutní i tzv. historické svátky židovského náboženského roku.


Navazující magisterské studium


Aramejština babylónského Talmudu I. + II.


Vyučující: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: I. NMgr.


Anotace: Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základy gramatiky aramejštiny babylónského Talmudu, zvládnutí aramejské terminologie učenců Talmudu (amoraim) a způsobu presentace látky (analyticko-dialektická metoda, specifická exegese apod. Zvládnutí práce s vybraným tradičními a moderními komentáři (Raši, Steinsaltz).


Četba a interpretace vybraných odborných textů


Vyučující: Mgr. David Biernot, Th.D.


Doporučený ročník: II. NMgr.


Anotace: Tento předmět má připravit studenta na samostatnou četbu odborných textů v moderní hebrejštině z oblasti tradic a zvyků, liturgie, rabínského práva a židovského myšlení. Četba je provázena výkladem daného tématu.


Četba a výklad aramejských textů babylónského Talmudu I. + II.


Vyučující: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: II. NMgr.


Anotace: Četba vybraných aramejských textů babylónského Talmudu, překlad doprovázený gramatickým výkladem; interpretace textů s požitím příslušných moderními a klasickými komentáři. Důraz je kladen na četbu textů, rozšiřování slovní zásoby, na práci s komentáři. Zvládnutí technické a exegetické terminologie.


Hebrejština středověkých rabínských textů I. + II.


Vyučující: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: I. NMgr.


Anotace: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními tématy, které byly středem zájmu středověkých autorů, se specificky rabínským pojednáním témat, se specifickým slovníkem a různými typy textů.


Židovská mystika – kabala a chasidismus I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: (-)


Anotace: Přednáška je rozčleněna do několika základních okruhů, sledujících vývoj židovské mystiky od starověku po současnost, její různé proudy, hlavní představitele, její myšlenkový obsah. Součástí přednášky je srovnání s křesťanskou a islámskou mystikou. Je přihlíženo k židovské náboženské filosofii a využíváno výsledků současné religionistiky a psychologie.


Židovská náboženská filozofie I. + II.


Vyučující: Mgr. David Biernot, Th.D.


Doporučený ročník: (-)


Anotace: Přednáška je rozčleněna do několika okruhů, sledujících vývoj židovského filozofického myšlení. První okruh sleduje formulování pozdějších filozofických otázek v textech Starého zákona a židovskou filozofii helénistického období /Filón Alexandrijský/. Druhý okruh sleduje židovskou filozofii počátků islámského období, ve srovnání s teologií islámu - kalámem, pak následuje období židovského novoplatonismu, aristotelismu, renesanční filozofie a období osvícenství. Zvláštní pozornost je věnována vlivům na křesťanskou scholastiku a srovnávání příbuzných myslitelů z oblasti judaismu - křesťanství - islámu. Co se týče nové doby, je připomenuto několik hlavních myslitelů.


Povinně volitelné předměty


Student judaistiky může vybírat i z jiných povinně volitelných předmětů, než které jsou uvedeny níže. Uvedené předměty jsou však vyučovány pracovníky Oddělení judaistiky Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze. Uvedený ročník je pouze doporučený - tam, kde není žádný uveden, lze předmět studovat bez větších předchozích znalostí.


Antijudaismus a antisemitismus v dějinách I. + II.


Vyučující: PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.


Doporučený ročník: (-)


Anotace: Dvousemestrální cyklus kombinuje přednášky se semináři, kde studenti přispívají k zadanému tématu vlastním koreferátem, s cílem studovat příčiny, jež vedly nejprve ke vzniku antijudaismu (1. - 18. století) a následně antisemitismu, stejně jako jejich projevy a metamorfózy, které po celá staletí přispívaly k protižidovským postojům apod.


Biblická aramejština I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: II. a vyšší


Anotace: Výuka gramatiky biblické aramejštiny; podobnosti a odlišnosti existující mezi tímto stádiem aramejštiny a pozdějšími vrstvami aramejského jazyka; jakož i podobnosti a odlišnosti existující mezi biblickou aramejštinou a biblickou hebrejštinou. Četba aramejských biblických textů (pasáže z knih Ezdráš a Daniel).


Četba a výklad aramejských textů babylónského Talmudu III. + IV.


Vyučující: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: II. NMgr.


Anotace: Četba vybraných aramejských textů babylónského Talmudu, překlad doprovázený gramatickým výkladem; interpretace textů s požitím příslušných moderními a klasickými komentáři. Důraz je kladen na četbu textů, rozšiřování slovní zásoby, na práci s komentáři. Zvládnutí technické a exegetické terminologie.


Četba a výklad midrašim I. + II.


Vyučující: Mgr. David Biernot, Th.D.


Doporučený ročník: III. a vyšší


Anotace: Předmět seznamuje s fenoménem tzv. rabínských kreativních výkladů k Bibli - midrašim, vzniklých převážně v období amorajtů. Student si osvojí základní orientaci v klasických sbírkách midrašim, především pak v Berešit rabba, jejíž vybrané části jsou čteny a komentovány jak za pomoci tradičních rabínských komentářů a dalších děl, tak i sekundární badatelské literatury. Součástí je také uvedení do palestinské aramejštiny, nezbytné pro četbu těchto textů.


Četba a výklad Mišny I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: III. a vyšší


Anotace: Poznat místo a smysl kanonické Mišny v korpusu pobiblické židovské literatury, respektive ústní Tóry. Pochopit způsob jejího vzniku a její vztahy k Bibli a Gemaře, aktivní porozumění obsahu jednotlivých mišnajot; u pokročilých studentů pak schopnost výkladu.


Četba a výklad mystických chasidských textů I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: III. a vyšší


Anotace: Cílem předmětu je seznámit účastníky se specifiky chasidských mystických textů, poukázat na kořeny chasidské varianty kabaly a její integrální místo v chasidském myšlenkovém světě. Předmět sestává z četby ucelených pasáží vybraných chasidských mystických textů doplňovaných výklady a komentáři.


Četba a výklad vybraných textů ze středověké židovské filozofie I. + II.


Vyučující: Mgr. David Biernot, Th.D.


Doporučený ročník: III. a vyšší


Anotace: Cílem tohoto předmětu je seznámení se židovskou středověkou nábožensko-filozofickou literaturou a nabytí schopnosti její četby především ve středověkých, ale i současných hebrejských překladech. Kurz se soustředí na stěžejní témata, v nichž se prolínají principy židovského náboženství s dědictvím antické filosofie, zprostředkovaným islámskými filosofickými školami: creatio ex nihilo a creatio de novo, otázka boží bytnosti a jejích atributů, boží prozřetelnost, rozum a židovské náboženské právo. S těmito tématy se student setká prostřednictvím vybraných pasáží především ze spisů Emunot ve-Deot Saadji Gaona a More Nevuchim Maimonida.


Četba textů k dějinám křesťansko-židovského dialogu


Vyučující: PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.


Doporučený ročník: (-)


Anotace:


Četba textů k židovským dějinám I. + II. + III. + IV.


Vyučující: PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.


Doporučený ročník: (-)


Anotace:


Hebrejské mystické a etické texty I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: III. a vyšší


Anotace: Interpretace vybraných textů mystického, etického afilozofického charakteru (Bahir, Zohar, spisy Maharala - rabi Lőwa, Tanja-Likutej amarim apod.). Tyto texty jsou doplňovány četbou novodobých hebrejských studií, vztahujících se k této tématice (G. Scholem, Tishby aj.).


Praxe ve vybrané instituci I. + II.


Garant: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: (-)


Anotace: Studenti mohou vykonat praxi v některé z následujících institucí: a) Židovské muzeum v Praze, Dušní 12/141, Praha 1 b) Vzdělávací a kulturní centrum ŽM v Praze, Maiselova 15, Praha 1 c) Akademie věd ČR - Ústav pro soudobé dějiny, Puškinovo nám. 9, Praha 6 (PhDr. Helena Krejčová, vedoucí centra).


Seminář k synagogální liturgii I. + II.


Vyučující: ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.


Doporučený ročník: II.


Anotace: Seminář se zabývá četbou a výkladem liturgických textů v rámci nusach aškenáz, nusach sfarad, nusach sfaradim. Výběr textů obsahově koresponduje s obsahem přednášek Synagogální liturgie I. a II., vybrané texty se týkají bohoslužebného pořádku všedních dnů, šabatů, svátků, postních a významných dnů. Čteny jsou příslušné modlitební texty, požehnání, poetické texty, jež jsou komparovány v rámci různých ritů. Seminář se rovněž zabývá četbou náboženských textů provázejících určitou ceremonii, jež není stálou součástí židovské liturgie.


Úvod do četby a studia textů babylónského Talmudu I. + II. + III. + IV.


Vyučující: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.


Doporučený ročník: I. NMgr. a vyšší


Anotace: Cílem je naučit posluchače číst a interpretovat halachické i agadické texty babylónského Talmudu, zvládnutí hebrejské a aramejské terminologie učenců Talmudu (amoraim) a způsobu presentace látky (analyticko-dialektická metoda, specifická exegese apod). Zvládnutí práce s vybraným tradičními a moderními komentáři (Raši, Steinsaltz, Schottenstein aj.).


Úvod do metodologie bakalářských a diplomových prací v oblasti židovských studií


Vyučující: PhDr. Lena Arava Novotná, Th.D.


Doporučený ročník: (-)


Anotace:


Volitelné předměty


Četba a tradiční židovský výklad biblických textů I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: III. a vyšší


Anotace: Četba ucelených biblických textů (např. knihy Genesis; Kazatel; Jonáš; Rut aj.) v originálním jazyce; jejich překlad, to vše doplněno tradičním židovským výkladem (zaměřujícím se především na problematiku náboženskou a lingvistickou).


Židovství a gnóze I. + II.


Vyučující: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.


Doporučený ročník: II. a vyšší


Anotace: Přístup k výkladu je především fenomenologický; znalost historických faktů je však naprosto nutná. Studenti by se měli naučit orientovat v myšlenkovém světě židovství a gnose; pochopit jejich vzájemné vztahy; a pokusit se nacházet výkladový klíč  především těch fenoménů, jež mohou mít společný základ (přičemž jejich recepce a hlavně reflexe v obou systémech může být obdobná, ale také naprosto protikladná); či mohou představovat výsledky archetypálního  myšlení; pozornosti studentů by neměly uniknout ani případy, kdy se oba myšlenkové systémy (byť skrytě) ovlivňovaly.


Poslední změna: 30. listopad 2017 23:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám