• Veřejnost
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Husitská teologická fakulta nyní nabízí také dva vzdělávací programy akreditované v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Bližší informace na emailu:


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, především učitelé předmětů dějepis, zeměpis, základy společenských věd, osobnostně-sociální výchova, občanská výchova, rodinná výchova a dalších předmětů souvisejících s multikulturní výchovou, výchovní poradci a metodikové prevence, ředitelé škol.


1. Náboženství a česká společnost

Cílem tohoto programu je předávat vyučujícím předmětů souvisejících s tématy multikulturní výchovy rozvíjející informace potřebné pro kvalitní výuku jejich předmětů, uvést je do nábožensko-kulturních souvislostí multikulturní společnosti, usnadnit jim práci s příslušníky kulturních a náboženských menšin v českých školách. Důraz bude kladen především na využitelnost získaných poznatků v každodenní práci pedagoga.

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin.

Cena: 5 000 Kč.


Role náboženství v českých dějinách - doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

 • 1. Křesťanství a židovství na našem území od 9. století do doby předhusitské

 • 2. Fenomén české reformace. Protireformace – tolerance (19. stol.)

 • 3. První polovina 20. stol., válečné období, shoa

 • 4. Náboženství v době komunismu a po jeho pádu

Židé a česká společnost - historie a současnost - Mgr. David Biernot, Th.D.

 • 1. Židé ve středověku – s ohledem na kontext Čech, Moravy a Slezska: Statuta Judeorum Přemysla Otakara II., Husitství, Jakoubek ze Stříbra a otázka židovské integrace aj.

 • 2. „Zlatý věk“ pražské židovské obce v druhé polovině 16. století: Rabi Jehuda Loew: jeho myšlení a golémovská legenda.

 • 3. Osvícenství a emancipace Židů: Josefínské reformy

 • 4. Židé v době národního obrození: „Česko-židovské hnutí“. Tomáš Garrique Masaryk a Židé.

 • 5. Franz Kafka: Mezi Němci a Čechy.

 • 6. Meziválečné období a Protektorát Čechy a Morava.

 • 7. Poválečný vývoj až do současnosti.

Náboženství a současná česká společnost a otázka českého ateismu - doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

 • 1. Náboženství v postmoderní společnosti

 • 2. Vztah české společnosti k náboženství

 • 3. Český ateismus

 • 4. Církve a náboženská společenství v české společnosti

 • 5. Otázka tzv. sekt a jejich působení u nás


2. Rozvíjení pedagogických dovedností

Cílem tohoto programu je poskytnout pedagogům podněty pro nový a tvořivý přístup k jejich práci, nové informace z oboru pedagogiky pro zkvalitnění výuky v českých školách. Důraz bude kladen na aktivní zapojení účastníků programu – nácvik a zlepšování řečnických a didaktických kompetencí, které jsou potřebné pro jejich každodenní práci a seznámit je s aktuálními trendy ve vzdělávání u nás i v zahraničí. Klíčová je především aplikovatelnost získaných dovedností a poznatků v praxi.

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin.

Cena: 5 000 Kč.


Rétorika - MgA. Alena Špačková

 • 1) Image mluvčího

 • 2) Psychofyzické naladění

 • 3) Příprava projevu krok za krokem

 • 4) Aplikace komunikačních zákonů v mluvní praxi

 • 5) Zdvořilostní princip a tzv. „power-talk“

 • 6) Práce s rekvizitou

 • 7) Verbální a neverbální dialog s posluchačem

 • 8) Artikulace a ortoepie

 • 9) Modulace hlasu

 • 10) Improvizace v mluveném projevu

Didaktika religiózních tradic - Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.

 • 1. Noemova archa

 • 2. Syn Abrahámův a Marnotratný

 • 3. Náboženský Bedekr

 • 4. Bolest

Školské systémy vybraných vyspělých zemí z hlediska světových trendů - doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

 • 1. Analýza vzdělávacích systémů vybraných vyspělých zemí vyspělých zemí (SRN, Rakousko, Velká Británie, Francie, Švédsko, USA);

 • 2. Světové trendy v oblasti školství;

 • 3. Analýza českého vzdělávacího systému z hlediska světových trendů;

 • 4. Učitelské vzdělávání u nás a ve světě


Poslední změna: 27. červenec 2015 10:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám