Večerní akademie religionistiky a teologie


Zimní semestr 2016

Katedra religionistiky nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků na světová náboženství. Přednášky jsou určeny pro veřejnost i studenty UK a probíhají v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.


E-mail:

Facebook: www.facebook.com/religionistika


Místo konání

Velká aula (H109), Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Pacovská 350/4, Praha 4, 4 minuty chůze od stanice metra C Budějovická, mapa


Cena

Plná cena (úterky nebo čtvrtky): 1680 Kč

Zlevněná cena (úterky a čtvrtky): 2880 Kč (48 přednášek)

Zlevněná cena pro páry (úterky nebo čtvrtky): 2880 Kč (2x 24 přednášek) - sleva pro přihlášené v páru

Zlevněná cena (úterky nebo čtvrtky): 1440 Kč (24 přednášek) - pro členy Klubu Alumni UK


Vstup na jednu přednášku: 80 Kč (do 19 let zdarma)

Vstup na jednu přednášku pro člena Klubu Alumni UK: 70 Kč (po předložení průkazu Klubu Alumni UK)


Jak se přihlásit?

1. Stáhněte si přihlášku (.doc).

2. Zašlete vyplněnou přihlášku na email . Její přijetí Vám potvrdíme.

3. Uhraďte kurzovné na číslo účtu 66661389/0800, variabilní symbol: 2607. Přijetí kurzovného Vám co nejdříve potvrdíme.

4. Před zahájením semestru budete pozváni na první přednášku, kde proběhne zápis a obdržíte permanentku.


Letáček (změny vyhrazeny):


Podrobný program na zimní semestr 2016 se připravuje:Program minulého semestru:

Úterní cyklus:

Čtvrteční cyklus:

16. února


17:00 - Súfismus: islámská mystika

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.: 1. Obecné představení tématu. Česká a hlavní cizojazyčná literatura.
 Postavení mystiky v islámu; spory trvající již 14 století
 (právnický vs. mystický islám; zvláštní postoj ší'y). Domácí a
 cizí zdroje. Různé tváře a pojetí islámské mystiky. Pojem súfismu
 (etymologie a rozšíření termínu).


18:30 - Křesťanství ve východní Asii

PhDr. Ľubica Obuchová: 1. První kontakty Východu a Západu: Bible, nestoriánství a židovství ve východní Asii; první křesťanští misionáři u Mongolů, Tibeťanů a Číňanů; bratr Oldřich, Marignola


18. února


17:00 - Vzestupy a pády starověkého Izraele II. - Izrael a Judsko v období monarchie (šest závažných vzestupů a pádů).

doc. Jiří Beneš, Th.D.: První pád: Saul a Íšbóšet - první dva králové. Uvedení na trůn; selhání, nemoc; smrt; další zánik a restaurování Izraele.


18:30 - Nová náboženství USA

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 1. Evangelikalismus (včetně pentekostalismu) je v současném světě nejrychleji rostoucím směrem mezi křesťanskými tradicemi, a možná dokonce nejrychleji rostoucím náboženstvím vůbec. Jeho kořeny můžeme sice vystopovat ve Velké Británii, ale byly to Spojené státy, které v 19. století zachvátil a stal se velice typickým americkým náboženstvím.23. února


17:00 - Úvod do judaismu II.

doc. Pavel Hošek, Th.D. 1. Dějiny judaismu I.: V této přednášce se studenti seznámí s nejdůležitějšími událostmi a obdobími židovských dějin od biblických počátků přes formativní období na přelomu letopočtu po stabilizaci židovského náboženského a pospolitého života ve středověku.


18:30 - Buddhismus

Mgr. Nora Melniková, Ph.D. 1. Úvod do buddhismu: geneze konceptu „buddhismus“, základní historický přehled a charakteristika hlavních buddhistických tradic J a JV Asie, Tibetu, Číny, Koreje a Japonska.


25. února


17:00 - Proměny židovské magie - PDF

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. 1. Magie jako předmět vědy: Příběh o třech andělech jako ilustrace proměnlivosti židovské magie. Původ a problematika pojmu magie. Magie, náboženství a věda. Přední religionisté a judaisté zabývající se magií, jejich teorie a publikace. Výjimečnost židovské magie a její místo v judaismu. Magie jako prostředek mezináboženské polemiky. Viditelná a neviditelná magie v Bibli.


18:30 - Šarí‘a: islámské právo - PDF

Mgr. Jan Potměšil: 1. Charakter islámského práva

Islámské právo je nejčastěji zužováno na monolitní soubor pravidel, týkajících se zejména trestání a postavení žen. Jeho rozsah je však podstatně širší a zároveň se liší se v závislosti na směru islámu, právní škole, místě a interpretovi. Lze je popisovat nám známou právní terminologií, ovšem tomu, jak známe právo, se i v mnoha ohledech vymyká. Úvodní seznámení se zvláštnostmi islámského práva.1. března


17:00 - Súfismus: islámská mystika

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 2. Periodizace. Raná doba: askeze. Vyzrávání představ o mystické 
cestě. Opojení a střízliví mystikové (9.-10. století). Duchovní
 věda: systemizace, encyklopedie historie a etap mystické cesty.
 Ibn 'Arabí a spirituální vrcholy vzestupné cesty. Íránské a 
indické varianty.18:30 - Křesťanství ve východní Asii

PhDr. Ľubica Obuchová: 2. Zámořské objevy 15. století a evangelizace: František Xaverský; „křesťanské století“ v Japonsku; christianizace Filipín a Indonésie; Spinola, Kamel, Klein, Malínský


3. března


17:00 - Vzestupy a pády starověkého Izraele II. - Izrael a Judsko v období monarchie (šest závažných vzestupů a pádů).

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Druhý pád: David - vzor (model) krále. Jméno. Pomázání. Bitva s Golijášem. Na Saulově dvoře.. Pronásledován. Pelištějským generálem. Judský a Izraelský král - vrchol moci. Selhání a rozpad. Abšálóm. Adonijáš.


18:30 - Nová náboženství USA

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 2. Mormonismus vznikl v době velkého evangelikálního „probuzení“ Spojených států a zahrnul do sebe množství prvků americké historie, folkloru i společenského života. Patrně žádné náboženské společenství není tak americké jako mormonská Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a snad žádná víra Evropany už skoro dvě sta let tolik neudivuje jako víra mormonů.8. března


17:00 - Úvod do judaismu II.

doc. Pavel Hošek, Th.D. 2. Dějiny judaismu II.: V této přednášce půjde o nejdůležitější události, hnutí a postavy židovské tradice od konce středověku po současnost, od safedské kabaly a mesiášských hnutí přes chasidismus až po emancipaci, antisemitské reakce a zrození arozkvět sionismu.


18:30 - Buddhismus

Mgr. Nora Melniková, Ph.D. 2. Život Buddhy Šákjamuniho a jeho učení: nejznámější legendy z života Buddhy Šákjamuniho a učení zachycené v rozpravách Suttapitaky (výklad učení o ne-já, čtyři ušlechtilé pravdy, osmidílná ušlechtilá stezka).


10. března


17:00 - Proměny židovské magie PDF

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. 2. Nejstarší doklady židovské magie: archeologické nálezy z Ketef Hinnom a svitky od Mrtvého moře. Povaha a obsah textů. Magie v rabínské literatuře - v Mišně a v Talmudu. Tzv. Dreck-Apotheke a odkaz babylonského lékařství.


18:30 - Šarí‘a: islámské právo PDF

Mgr. Jan Potměšil: 2. Historický vývoj islámského práva

Islámské právo je formálně neměnné, přesto trvalo řadu století, než bylo zformulováno do použitelné a jako by konečné podoby. Po období bouřlivého vývoje přicházela období stagnace, aby se v moderní době mísilo s prvky jiných systémů nebo se stalo předmětem reformních snah, nových interpretací i snah o návrat k domnělým fundamentům. Provedení historií vývoje islámského práva.15. března


17:00 - Súfismus: islámská mystika

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 3. Vrcholy mystické poezie: arabské, perské, turecké aj. Mystické
 prvky v hudbě a výtvarné kultuře, architektuře a estetizaci 
životního prostředí a v kultivaci mezilidských vztahů. Podle
 možnosti ukázky. Kontrastní pokleslé podoby (malámatíja,
 qalandaríja).18:30 - Křesťanství ve východní Asii

PhDr. Ľubica Obuchová: 3. Počátky čínských katolických misií: Matteo Ricci a jezuitský pokus o akulturaci; spor o čínské rity; misionáři z české provincie Tovaryšstva Ježíšova; Kirwitzer, Slavíček, Walter, Bahr


17. března


17:00 - Vzestupy a pády starověkého Izraele II. - Izrael a Judsko v období monarchie (šest závažných vzestupů a pádů).

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Třetí pád: Šalomoun - antityp krále (odstrašující příklad). Jméno. Nástup na trůn. Způsob vlády. Stavba chrámu. Hodnocení vlády. Vyvolení nového krále - nástupce Davida. Rozpad Davidovy říše.


18:30 - Nová náboženství USA

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 3. Náboženské komunity oddělené od okolní společnosti najdeme v různých částech světa, ale ve Spojených státech jednak našlo útočiště, jednak vzniklo několik velmi zajímavých komunitních experimentů. Alespoň krátkou zmínku zaslouží ammanité (Amish) a ostatní novokřtěnci, shakeři, rappité, komunita Oneida, Farma Na říčce, davidiáni i komunita Dvanáct kmenů.22. března


17:00 - Úvod do judaismu II.

doc. Pavel Hošek, Th.D. 3. Dějiny Židů u nás: V této přednášce půjde o osudy židovských obcí na našem území od prvních známek trvalého usídlení přes středověké poměry, rozkvět židovské kultury v rudolfinské době, židovské osvícenství a nový rozkvět židovské kultury v devatenáctém a dvacátém století, zničený tragédií II. světové války, až po současnou podobu židovského náboženského a pospolitého života.


18:30 - Buddhismus

Mgr. Nora Melniková, Ph.D. 3. Buddhistická literatura a filosofická učení: nejdůležitější buddhistická literární díla od Tipitaky po Tibetskou knihu mrtvých; vývoj filosofických učení od raných indických škol až po tradice Dálného východu.24. března

Velikonoční volno


29. března

Velikonoční volno


31. března


17:00 - Proměny židovské magie PDF

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. 3. Židovská magie v pozdní antice I.: Zaříkávání a ochranné texty na kovových plátcích a na aramejských magických miskách. Archeologické dobývání Předního východu a první zkoumání těchto amuletů. Proměny vnímání aramejských magických misek u západních badatelů a hypotézy o jejich účelu. Druhy aramejských magických misek, jejich obsah, způsob zápisu a ilustrace. Magické misky židovské, syrské a mandejské - rozdíly a podobnosti.


18:30 - Šarí‘a: islámské právo PDF

Mgr. Jan Potměšil: 3. Prameny islámského práva

Každý právní systém čerpá z určitých základních pramenů, tedy zdrojů práva a právních norem. V islámském právu se jedná o Korán, sunnu Prorokovu, analogii, konsenzus a další doplňkové zdroje, jakož i právní metody. Mezi jednotlivými prameny panuje hierarchie, samotná analýza a užití pramenů jsou náročnou vědou a obdivuhodnou teologicko-právní disciplínou. Seznámení s prameny islámského práva na příkladech.5. dubna


17:00 - Súfismus: islámská mystika

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 4. Vznik a rozšíření súfijských řádů (taríqy). Qádiríja, rifá`íja,
 naqšbandíja (včetně evropské haqqáníje), bektášíja, šádhilíja.
 Zvláštnosti rituálu taríq: dhikr. Mawlawíja a její taneční sema.


18:30 - Křesťanství ve východní Asii

PhDr. Ľubica Obuchová: 4. Rozšíření křesťanství v regionu: christianizace Vietnamu a Koreje; pravoslaví ve východní Asii; Köffler, Slamenský, Javorka


7. dubna


17:00 - Proměny židovské magie PDF

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. 4. Židovská magie v pozdní antice II.: Současné bádání o aramejských magických miskách, moderní datace a hypotézy. Archeologie a kriminalita - misky jako zboží na černém trhu. Vědecké vytěžení obsahu aramejských magických misek pro judaistiku, biblistiku a lékařství. Magie a mystika - autoři magických misek. Aramejské magické misky jako epilog klínopisné civilizace - proč se misky začaly používat a proč vymizely.


18:30 - Nová náboženství USA

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 4. Scientologie by se také mohla umístit vysoko v hypotetické soutěži o „nejameričtější“ náboženství. Její kořeny tkví v typickém produktu amerického způsobu života, v hnutí Nového myšlení, které doslova zaplavilo svět předpoklady o síle mysli tvořit realitu, o užitečnosti pozitivního myšlení, o fungování mozku jako počítače apod.12. dubna


17:00 - Úvod do judaismu II.

doc. Pavel Hošek, Th.D. 4. Judaismus a stát Izrael: v této přednášce půjde o náboženské aspekty novodobého hnutí návratu na Sion, ústícího v založení státu Izrael v roce 1948,a také o utváření a proměny vztahu mezi náboženskými a sekulárními faktory v politickém životě izraelské společnosti od vzniku státu Izrael po současnost.


18:30 - Buddhismus

Mgr. Nora Melniková, Ph.D. 4. Buddhistická meditace: meditace v raném buddhismu, základní typy meditace a meditační předměty, překážky meditace; Satipatthána sutta, Visuddhimagga; podoby meditace v pozdějších buddhistických tradicích.


14. dubna


17:00 - Vzestupy a pády starověkého Izraele II. - Izrael a Judsko v období monarchie (šest závažných vzestupů a pádů).

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Čtvrtý pád: Omríovci - úspěšná severoizraelská dynastie a její předchůdci (Jarobeám I. a jeho reforma). Achab a Jezábel (a její reforma). Elijáš a Elíša (reforma v severním Izraeli). Jehú-ova reforma a státní převrat.


18:30 - Šarí‘a: islámské právo PDF

Mgr. Jan Potměšil: 4. Právní povinnosti člověka vůči Bohu

V evropském prostoru není obvyklé, aby se právo zabývalo i náboženskými povinnostmi, resp. povinnostmi člověka vůči Stvořiteli. V islámském právu jde však o masu práva zásadního významu a v zemích nemuslimských či nábožensky vlažných jde zároveň o část islámského práva v praxi nejčastěji používanou. Seznámení s pilíři islámu, pojetím džihádu a dalšími náboženskými povinnostmi.19. dubna


17:00 - Súfismus: islámská mystika

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 5. Vývoj od 19. století. Reformní neosúfismus. Aktivistické řády.
 Šíření súfijských způsobů zbožnosti (a její mechanizace) do
 okrajových oblastí muslimského světa (jihovýchodní Asie,
subsaharská Afrika, Evropa).


18:30 - Křesťanství ve východní Asii

PhDr. Ľubica Obuchová: 5. Počátky a rozvoj protestantských misií v Číně: tzv. opiové války a čínský odpor vůči cizincům; „moravská“ misie v Tibetu; Grueber, Jäschke


21. dubna


17:00 - Vzestupy a pády starověkého Izraele II. - Izrael a Judsko v období monarchie (šest závažných vzestupů a pádů).

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Pátý pád: Jóšijáš - nejlepší král. Životní příběh. Pozice v Judsku. Postoje a způsob vlády. Náboženská reforma. Svatá válka - mesiáš a jeho poslední bitva. Jóšijášovci.18:30 - Nová náboženství USA

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 5. Svatyně lidu patřila mezi náboženská společenství, jež – a to je pro Spojené státy zase typické – charakterizovala velká míra společenské angažovanosti. Zápas za rasovou a sociální rovnost nakonec ve Svatyni lidu zastínil samo náboženství a vysoké nasazení, ba umanutost v tomto boji přivedla Svatyni lidu až ke katastrofě.26. dubna


17:00 - Úvod do judaismu II.

doc. Pavel Hošek, Th.D. 5. Židovská mystika I.: V této přednášce půjde o nejdůležitější podoby, hnutí, spisy a postavy dějin židovské spirituality a mystiky od biblických počátků po rozvinutí kabalistického učení v nejdůležitějších dílech židovské mystiky středověku (Sefer Jecira, Sefer ha-Bahir a Sefer ha-Zohar).


18:30 - Buddhismus

Mgr. Nora Melniková, Ph.D. 5. Sangha a laická praxe: mnišská obec v raném buddhismu, pravidla pro mnichy a mnišky, Vinajapitaka; podoby mnišství v různých buddhistických tradicích; problém ordinace mnišek v současné théravádě; přechodové rituály, svátky, poutní místa, místa a předměty uctívání, kultivace etiky, získávání zásluh.


28. dubna


17:00 - Proměny židovské magie PDF

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. 5. Židovská magie ve středověku: Objev káhirské genízy, její obsah a povaha jejích magických fragmentů. Rozdíl mezi amuletem a magickou sbírkou. Velká magická kompendia: Meč Mojžíšův, Kniha Zázraků, Kniha anděla Raziela. Racionalistické argumentace proti magii (Maimonides).


18:30 - Šarí‘a: islámské právo PDF

Mgr. Jan Potměšil: 5. Povinnosti člověka k člověku – „platné“ islámské právo

Našemu pojetí práva odpovídají spíše normy upravující právo rodinné a manželské, dědické, závazkové, obchodní, trestní atd. Islámské právo, usilující o regulaci všech vztahů mezi lidmi i Bohem, ale i z důvodů praktických, se samozřejmě zabývá i otázkami běžného životaod vztahů osobních po otázky trestní. I zde je však ovlivněno tradicí a náboženskými zřeteli, ať už jde o postavení žen, uspořádání rodiny či trestání kriminálních jednání. Seznámení s jednotlivými odvětvími islámského práva.3. května


17:00 - Súfismus: islámská mystika

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 6. Moderní doba. Univerzální súfismus, synkretické podoby. Zesílení islámské legalistické negace (wahhábismus, salafíja). Gellnerův
 výklad příčin islámského fundamentalismu. Nové podoby zájmu o súfijskou spiritualitu.


18:30 - Křesťanství ve východní Asii

PhDr. Ľubica Obuchová: 6. Čínské křesťanství v moderní době: tchajpchingské povstání; "boxerské" povstání 1900; vznik čínských národních křesťanských církví ve 20. století; Lipovský, Hanzlíková, Zeman, Kližan


5. května


17:00 - Vzestupy a pády starověkého Izraele II. - Izrael a Judsko v období monarchie (šest závažných vzestupů a pádů).

doc. Jiří Beneš, Th.D.: Šestý pád: rozpad judské komunity v exilu. Zánik severního Izraele (722 ante) a Judska (586 ante) a způsob vyrovnání se s ním. Život v exilu. Exilní texty - Spisy. Experiment s návratem z exilu.18:30 - Nová náboženství USA

doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 6. New Age (hnutí Nového věku) má podobně jako evangelikalismus evropské kořeny a podobně jako evangelikalismus patří v současnosti k nejdůležitějšímu americkému „náboženskému exportu“, jemuž se podařilo zasáhnout již téměř celý svět. Americká kontrakultura 60. let v něm žije dosud a nese své pozdní a nečekané plody.10. května


17:00 - Úvod do judaismu II.

doc. Pavel Hošek, Th.D. 6. Židovská mystika II.: V této přednášce půjde o hlavní představitelé, spisy a školy židovské mystiky od safedských kabalistů šestnáctého století přes východoevropský chasidismus až po současné představitele a interprety židovské mystiky.


18:30 - Buddhismus - odpadá ze zdravotních důvodů

Mgr. Nora Melniková, Ph.D. 6. Buddhistické tradice současnosti: buddhistické tradice v dnešní Asii i na „Západě“, modernizované tradice, nové trendy, sociálně a ekologicky orientovaný buddhismus.


12. května


17:00 - Proměny židovské magie PDF

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. 6. Židovská magie v novověku: Reakce židovského osvícenství (haskaly) - Leopold Löw a Moše Teitelbaum. Místo magie v chasidismu. Dochované amulety moderní doby a vliv technologie přípravy (tisk, dřevoryt, litografie) na jejich obsah. Židovská magie dnes a praktická kabala.


18:30 - Šarí‘a: islámské právo PDF

Mgr. Jan Potměšil: 6. Ústavní právo, islám a lidská práva, fundamentalismus

Otázky řízení státu a dobré správy se těšily i pozornosti muslimských učenců, byť islámské právo nezná speciální kategorii ústavního práva. Otázkám vlády, soudnictví či udržování veřejného pořádku se však nevyhnulo. Vznikaly státoprávní teorie inspirující se idealizovanou minulostí, cizími vzory, náboženskou tradicí i tvrdým pragmatismem. V moderní době je stále častěji diskutována slučitelnost islámu a lidských práv, střetávají se reformní i konzervativní představy o roli islámu při řízení státu. Nástin tradičních státoprávních teorií a institucí, otázka lidských práv v islámu, reformní a fundamentalistická hnutí.Podrobnosti o dalších kurzech celoživotního vzdělávání HTF UK naleznete na: http://www.htf.cuni.cz/HTF-93.htmlPoslední změna: 21. květen 2016 20:15
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám