Večerní akademie religionistiky a teologie


Zimní semestr 2016

Katedra religionistiky nabízí pravidelné cykly večerních přednášek předních českých odborníků na světová náboženství. Přednášky jsou určeny pro veřejnost i studenty UK a probíhají v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.


E-mail:

Facebook: www.facebook.com/vecerniakademie


Místo konání

Velká aula (H109), Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

Pacovská 350/4, Praha 4, 4 minuty chůze od stanice metra C Budějovická, mapa


Cena

Plná cena (úterky nebo čtvrtky): 1680 Kč

Zlevněná cena (úterky a čtvrtky): 2880 Kč (48 přednášek)

Zlevněná cena pro páry (úterky nebo čtvrtky): 2880 Kč (2x 24 přednášek) - sleva pro přihlášené v páru

Zlevněná cena (úterky nebo čtvrtky): 1440 Kč (24 přednášek) - pro členy Klubu Alumni UK


Vstup na jednu přednášku: 80 Kč (do 19 let zdarma)

Vstup na jednu přednášku pro člena Klubu Alumni UK: 70 Kč (po předložení průkazu Klubu Alumni UK)


Jak se přihlásit?


  1. Stáhněte si přihlášku (.doc).

  2. Zašlete vyplněnou přihlášku na email . Její přijetí Vám potvrdíme.

  3. Uhraďte kurzovné na číslo účtu 66661389/0800, variabilní symbol: 2607. Přijetí kurzovného Vám co nejdříve potvrdíme.

  4. Před zahájením semestru budete pozváni na první přednášku, kde proběhne zápis a obdržíte permanentku.


Letáčky ke stažení (změny vyhrazeny):


Program na zimní semestr 2016 je v přípravě:


Večerní akademie religionistiky (úterní cyklus):Večerní akademie teologie (čtvrteční cyklus):4. října6. října17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

1. Náboženství online a online náboženství:

teoretické pomůcky k uchopení náboženství ve věku kyberprostoru. Kosmologické a náboženské proměny v důsledku společenských změn a proměn životního stylu. Fenomén hyperreality a hyperreálných náboženství.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach

1. Domácí předkřesťanské tradice

Christianizace různých částí západního světa, přetrvání předkřesťanských tradic, náboženství starých Keltů, Germánů a Slovanů; spirituální život antiky (antické náboženství, orfismus, mystéria, novoplatonismus, gnóse, antický hermetismus

17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.

První přednáška

Úvod do studia knihy Daniel. Teologické důrazy a způsob výpovědi o Bohu v celé knize. Příběh, který v Septuagintě předchází Danielově knize a jeho funkce. Název knihy jako způsob k jejímu čtení. Vyznavačská jména, spirituální výzbroj protagonistů a jejich vyznavačský zápas. Základní vyznání víry a způsob popisu jednání Boha v první kapitole.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

1. Ježíš Nazaretský v kontextu své doby a evangelijních narativů

Přednáška je zaměřena na osobu Ježíše Nazaretského v kontextu jeho vystoupení v rámci judaismu doby Římské říše a bude se věnovat stěžejním cílům a okolnostem jeho působení. Porovnávány budou evangelijní a historické zprávy, jakož i stěžejní interpretační proudy a bádání významých soudobých osobností. Pozornost bude věnována také smrti ukřižováním a interpretaci této události ranou komunitou Ježíšových stoupenců.11. října13. října17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté

1. Mandejci – ThDr. Jiří Gebelt, Th.D.

Přednáška uvádí do celého cyklu a věnuje se první z blízkovýchodních menšin, mandejcům. O mandejcích se často hovoří jako o "posledních gnosticích", východiskem přednášky je proto nastínění nauky a praxe mandejců a sporných otázek původu mandejství. Ve druhé části se přednáška zabývá komunitou mandejců v Íránu a v Iráku ve 20. století a především současnou situací na Blízkém východě a v diaspoře.


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.

1. Zakladatelé moderní fantasy literatury

V této přednášce půjde o nejdůležitější inspirační zdroje, které stály u zrodu moderní fantasy literatury.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

1. První křesťanská Bible – Septuaginta

Co bylo Biblí raného křesťanství? Co znamená „Septuaginta“ a co praví různé legendy o vzniku řeckého překladu židovských Písem? Jaký měly tyto legendy smysl? Proč křesťané navázali na tuto legendární tradici? A jaká mohla být praxe čtení Písma v různých církvích?


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

1. Desakralizace nebes: od Ptolemaia ke Koperníkovi. Tycho de Brahe, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Giordano Bruno, René Descartes – mezi náboženstvím Bible a náboženstvím přírody.18. října20. října17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

2. Nová média a náboženství:

vymezení pojmů a všeobecný přehled. Smartphony, internetové prostředí, sociální sítě, virtuální reality, hry, MMO, transmédia. Tradiční versus alternativní religiozita.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach

2. Hermetismus I.

Hermovské texty a jejich přítomnost v křesťanské civilizaci, obnova platónské akademie ve Florencii 15. století, renesanční hermetické osobnosti; alchymie, astrologie, magie, tarot a hermetická akabala; jejich historický vývoj a současnost; hermetická renesance 19. století
17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Druhá přednáška

Záměr aramejsky psaných textů v knize Daniel. Stavba a struktura příběhu ve druhé kapitole. Výpovědi o Bohu od jednotlivých postav – způsob jednání Boha a výpověď o jeho univerzální vládě. Role výkladu a forma interpretace králova snu. Danielovo a královo vyznání víry. První obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

2. Archeologie Nového zákona, život v Jeruzalémě Ježíšovy doby - zvyky obyvatel doby helénismu a doby římské

Archeologické nálezy a reálie z doby helénismu a doby římské jsou důležitým svědectvím o době, v níž vystoupil Ježíš Nazaretský a vznikalo rané křesťanství. Dobové reálie jsou nezbytné pro názornou představu, jak běžný život v těchto staletích probíhal, jaká byla jeho úskalí a očekávání. Přiblížen bude  vhled do dění v Jeruzalémě, do oblasti obchodování a ekonomiky, do oblasti stravování, zemědělství či katastrof, které se odehrály a ovlivnily život Palestiny.25. října27. října17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté

2. Alawité - Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Přednáška nejprve uvádí do tématu přístupu islámu k jinověrcům a poté se zaměřuje na alawity. Jméno této nábožensko-politické skupiny odkazuje na úctu k Alímu, který v jejím synkretickém ezoterickém učení představuje čelnou ze tři stránek božství. Podle údajného zakladatele z 9. století se nazývají též nusajrí. Žijí převážně u syrského pobřeží. Pro odlišnosti svého životního způsobu a víry (včetně převtělování) byli sunnitskými režimy persekvováni. V moderní Sýrii získali silné pozice v armádě a v nacionalistické straně Baas. Od roku 1970 je Háfiz a jeho syn Baššár Asad dovedli do čela státu, ale i k silnému sblížení s íránskými šíity, snaživé konformitě, dnešnímu krvavému konfliktu a nejistotám.


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.

2. Proměňující moc příběhu

V této přednášce půjde o různá pojetí transformativních účinků fikčního světa literárního díla, s důrazem na spirituální dimenzi této transformace.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D

2. Jak četli Písmo první křesťané a proč

Spisy Nového zákona a další raně křesťanská literatura jako svědectví o způsobu křesťanské četby židovských Písem. Existuje něco jako typicky „křesťanská“ četba Písma? Byla křesťanská interpretace na počátku unifikovaná, nebo vidíme pluralitu přístupů?


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

2. Od Newtona k fyzikálním teologům: vědecký entuziasmus, Newtonova Principia a Kantova Kritika čistého rozumu, od teologie hvězd po teologii šneků.


1. listopadu3. listopadu17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

3. Tradiční náboženství online:

případ křesťanství, islámu a buddhismu. Sebeprezentace, misijní působení, služby pro věřící. Problémy a konflikty.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach

3. Hermetismus II.

Hermeticky inspirované hnutí, společnosti a řády: theosofové, hnutí Emanuela Swedenborga, rosikruciánství, svobodné zednářství, martinismus, magické řády, hermetismus a kultura

17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Třetí přednáška

Králův zápas proti Danielovu Bohu. Obraz královy konverze – druhá fáze. Vyznání víry mládenců a krále. Modlitba mládenců v peci a výzva k bohoslužbě podle septuagintních dodatků ke třetí kapitole (role a funkce těchto dodatků). Druhý obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

3. Apoštol Pavel – osobnost mnoha světů

Stěžejní osobností raného křesťanství a Nového zákona je apoštol Pavel. Je znám jako pisatel epištol, ale i jako misionář a řečník z podání Skutků apoštolů, kde vstoupil do samotného křesťanského narativu. Pohled na jeho osobnost se v dějinách často měnil a zásadní změna nastala s příchodem „nové perspektivy“ a „radikálně nové perspektivy“, v níž je apoštol Pavel  zasazen do světa judaismu své doby, ale také do světa římského. O co Pavlovi šlo a kým vlastně byl, bude předmětem společného uvažování.8. listopadu10. listopadu17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté

3. Drúzové - Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Drúzové představují nejextrémnější výhonek synkretického učení šíitské ismáílíje. Uctívají výstředního chalífu al-Hákima, který se v roce 1017 prohlásil za projev božství. Ustavili uzavřené endogamní společenství. Tajné, barvité učení, opřené o Traktáty moudrosti, znají jen zasvěcenci 'uqqál. Sekta se ujala nejprve v Libanonu a Sýrii, významná drúzská komunita žije na severu Izraele a významná diasporní obec také ve Venezuele a v Kalifornii. Přednáška se věnuje jak jejich zvláštní víře, tak pestrým dějinám a současnému postavení.


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.

3. Imaginace v pojetí C. S. Lewise

V této přednášce půjde o pojetí vztahu mezi literární a duchovní zkušeností, jak se s ním setkáváme v díle C. S. Lewise.
17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

3. Od židovského svitku k biblickému kánonu

Je křesťanství náboženstvím knihy? „Litera zabíjí, Duch dává život.“ Papiáš z Hierapole a Ignác z Antiochie: Svědectví knihy versus „živý hlas“ aneb desakralizace Písem. Rozmanité postoje křesťanů k židovskému dědictví ve 2. stol. Pokus o odmítnutí židovské tradice a proč vlastně zvítězila koncepce kontinuity.


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

3. Církev a věda mezi francouzskou revolucí a britským empirismem. Likvidace náboženství ve Francii ve jménu vědy, strach církve z vědy, od Paleyho argumentu inteligentního designu po Darwinův přirozený výběr.15. listopadu16. listopadu17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

4. Alternativní religiozita online

Nová náboženská hnutí. Hnutí nového věku a popkulturní spiritualita. Specifické online formy náboženství. Vliv médií na specifickou podobu postmoderní alternativní religiozity.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach

4. Anthroposofie

Otázky směřující k anthroposofii, duchovní iniciativy směřující k anthroposofii, život a přehled tvorby Rudolfa Steinera, uspořádání lidské bytosti a vývoj v okruzích věků podle Steinera; aplikace steinerovského impulsu v oborech umění, vědy, vzdělávání, práce a náboženství.
17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Čtvtá přednáška

Zpráva o přítomnosti a působení Boha v příběhu králova snu ve čtvrté kapitole Danielovy knihy. Danielovo a královo vyznání víry (popis jednání skrytého Boha). Obraz královy konverze – třetí fáze. Třetí obraz Božího soudu.


18:30 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Pátá přednáška

Epifanie skrze písmena (nápis na zdi). Danielova výpověď o Bohu v jeho přímé řeči ke králi. Výklad, význam a smysl nápisu na zdi v příběhu Da 5). Čtvrtý obraz Božího soudu - soud nad králem v páté kapitole.22. listopadu24. listopadu17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté

4. Křesťané na Blízkém východě - Michal Řoutil, Ph.D.

Tisíciletá přítomnost křesťanů na Blízkém východě prochází v současné době zásadními změnami. Přednáška se bude věnovat církvím působícím v Turecku, Izraeli/Palestině, Libanonu, Jordánsku, Egyptě, Sýrii, Iráku a Íránu, a to s ohledem na nejnovější vývoj v oblasti.


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.

4. Mýtus v pojetí C. S. Lewise

V této přednášce půjde o filosofické, teologické a religionistické aspekty díla C. S. Lewise (Letopisy Narnie atd.).17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

4. Órigenés a zrození vědecké biblistiky

Kulturní pozadí Órigenova díla. Órigenés jako filolog a textový kritik (Hexapla). Órigenés jako metodický exegeta (spis O počátcích a biblické komentáře). Órigenés jako kazatel (homiletické série). Dopady Órigenova díla na další tradici.


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

4. Německý materialismus a darwinismus. Ludwig Büchner, Carl Vogt, Jacob Moleschott, Ludwig Feuerbach, David Friedrich Strauss, Vilém Ostwald, Albert Kalthoff, Ernst Haeckel – útok na církve ve jménu vědy.29. listopadu1. prosince17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

5. Náboženství a počítačové hry:

Singleplayer: případ Tomb Raider. Multiplayer: případ Second Life a World of Warcraft.


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

doc. ThDr. Ivan Štampach

5. Rekonstrukcionistické směry

Přežití a obnova předkřesťanských motivů, kulturní revival v 19. století, nové keltské, germánské a slovanské směry a organizace; šamanismus a současné podoby novošamanismu.

17:00 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

4. Práce s textem Nového zákona – „klíče“ k rozumění a interpretaci

Nový zákon je souborem textů, jež nemají stejného autora, pocházejí z různých oblastí geografických, ale i teologicky odlišných a pojednávají řadu rozmanitých problémů. Patřičná hermeneutika (nauka o výkladu) a způsob výkladu jsou pro porozumění textu starého téměř dva tisíce let zásadní. Přednáška přiblíží soudobé možnosti výkladu biblického textu a její součástí bude i praktická ukázka exegeze dvou biblických textů (evangelijního a epistolárního).


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

5. Pavlovy listy do Korintu jako vhled do života rané církve mimo oblast Palestiny

Pavlova korespondence s korintskými křesťany rozkrývá řadu témat, problémů a nabízených řešení, které obeznamují čtenáře se světem zdaleka ne ideálních následovníků Ježíše Krista, pro něž je však křesťanství cestou životní orientace, odvahy i hledání. V prostředí, kde se křesťanství teprve zabydluje a není striktně oddělené od judaismu, se otevírá prostor pro řadu teologických, sociologických, politických, historických či rétorických analýz, které odhalují nejen posluchače, ale i autora samotného. Autorita uznávaného apoštola zde není samozřejmá a musí o ni ve světě antického Korintu bojovat.6. prosince8. prosince17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté

5. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 - Michal Řoutil, Ph.D.

Na počátku 20. století žilo na území mnohonárodnostní a nábožensky pestré Osmanské říše na 5 000 000 obyvatel křesťanského vyznání, tedy přibližně 24 % populace. V dnešním Turecku jich žije pouze 80 tisíc, tedy zhruba 0,1 % populace. Tento stav zapříčinila historicky bezprecedentní likvidace místních křesťanů v letech 1914‒1923.

Přednáška se zaměří na příčiny, rozsah a následky těchto událostí.


18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.

5. Imaginace v pojetí J. R. R. Tolkiena

V této přednášce půjde o pojetí vztahu mezi literární a duchovní zkušeností, jak se s ním setkáváme v díle J. R. R. Tolkiena.17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

5. Když Písmo klame

Jsou v Písmu místa obsahující omyl nebo nesmysl? Jakými způsoby se s takovýmito místy křesťanská exegeze vypořádávala? Odkud se vzala tradice alegorického výkladu? Jaké měla podoby a jakou odezvu vyvolala?


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

5. Severoamerický problém s Darwinem: euforie progresivního světa, evoluční teorie v teistickém hávu, Asa Gray, John Fiske, Louis Agassiz, Joseph Le Conte, Charles Hodge, Lyman Abbot. Fundamentalismus, prohibice a opičí proces.13. prosince


15. prosince17:00 - Náboženství ve virtuální realitě

Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.

6. Transmediální světy:

Transmédia jako mytologie, rituální složka transmediálního komplexu, vztahy k tradiční religiozitě. Další souvislosti (fandom, cosplay, stará rpg, larp).


18:30 - Alternativní spiritualita západního původu

Mgr. Ruth Weiniger, Th.D. (zastoupení)

6. Hnutí lidského potenciálu a eklektické směry

Hnutí nového věku, Silvova metoda a navazující skupiny; dianetika a scientologie, nenáboženská spiritualita, spiritualizovaná psychologie

17:00 - Výpověď o Bohu v knize Daniel

doc. Jiří Beneš, Th.D.

Šestá přednáška

Modlitba jako příčina sociálních problémů. Náboženský postoj jako nástroj společenské pozice i jako východisko v existenciální nouzi. Danielovo vyznavačské gesto. Náboženská konverze perského krále v šesté kapitole. Pátý obraz Božího soudu.


18:30 - Postavy, události a reálie Nového zákona

Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.

6. Kniha Zjevení Janova a raně křesťanská apokalyptika. K čemu kniha Zjevení sloužila a jak ji číst dnes?

Kniha Zjevení Janova se netěšila po svém vzniku všeobecné popularitě, což se v dalších staletích mění a mnohdy byla až extrémní. Představa konce a dramatických událostí, jež přelom věků doprovázejí, svět symbolů, vizí a obrazných řečí, jakož i sepjetí s židovskou apokalyptikou či Starým zákonem, odkazy na totalitní systémy a pronásledování vytvářejí svět textu, který vede k revizi žitých hodnot a k četným otázkám spjatým s výkladem samotným. Přednáška se bude zabývat nejen zmíněnými tématy, ale i pohledy soudobého světového bádání na tuto biblickou knihu.20. prosince22. prosince17:00 - Náboženské menšiny Blízkého východu

ThDr. Jiří Gebelt, Th.D. a hosté

6. Alevité v Turecku - Mgr. Kateřina Vytejčková

Alevité jsou početnou menšinou, která vychází ze šíitského pojetí mystického islámu, ale byla ovlivněna i mnoha dalšími náboženstvími Blízkého východu. Vymezují se vůči tomu, aby byli považováni za sunnitské muslimy a usilují o oficiální uznání za náboženskou menšinu. Přednáška představí jak historické kořeny tohoto náboženského směru, tak i současné aktivity alevitů v Turecku.
18:30 - Víra a klasická fantasy literatura

doc. Pavel Hošek, Th.D.

6. Mýtus v pojetí J. R. R. Tolkiena

V této přednášce půjde o filosofické, teologické a religionistické aspekty díla J. R. R. Tolkiena Pán prstenů, Hobit, Silmarillion atd.).17:00 - Bible v rané církvi

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

6. Když se teologové červenají

Píseň písní v tradici křesťanského starověku. Kdo překonal rozpaky nad doslovným smyslem? Dvě tradice alegorického výkladu: eklesiologický nebo mystický jinotaj.


18:30 - Náboženství a přírodní vědy: dějiny

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.:

6. Náboženství a evoluce v českých zemích: evoluce kosmu, evoluce organismů, evoluce člověka.Podrobnosti o dalších kurzech celoživotního vzdělávání HTF UK naleznete na: http://www.htf.cuni.cz/HTF-93.htmlPoslední změna: 9. prosinec 2016 11:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám