Akademický senát


Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským orgánem fakulty. Senát a členové senátu fakulty odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové senátu povinni dbát zájmů fakulty i univerzity jako celku. Volby do senátu a jednání senátu upravuje Volební a jednací řád akademického senátu UK HTF. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

E-mail:


Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK HTF pro volební období 2017-2019

Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení členové akademické obce,

AS HTF UK vyhlašuje volby do AS HTF UK na volební období 2017-2019.

Do 4. 5. 2017 (včetně) je možnost podávat návrhy na kandidáty do AS HTF UK k rukám tajemníka HTF UK Mgr. Jiřího Navrátila. Voleni budou tři zástupci z řad akademických pracovníků a tři zástupci z řad studentů. Přičemž akademičtí pracovníci navrhují kandidáty z řad akademických pracovníků a studenti z řad studentů.


Volby se konají v pondělí 15. 5. a v úterý 16. 5. 2017 od 10:00 do 15:00 v hale před studijním oddělením. Každý člen akademické obce má možnost hlasovat až pro tři kandidáty ze své komory.


Volební komise:

předseda: ThDr. Jaroslav Hrdlička

členové:

Anna Donovalová

Bc. Filip Sedlák

Tereza Táborská


Svolání Akademického senátu UK HTF

Jednání AS se uskuteční dne 24. 4. 2017 od 12.30 v místnosti H401.

Předběžný program:

1.) Přivítání a zahájení jednání

2.) Rozprava a schválení programu jednání

3.) Rozprava a schválení zápisu z jednání AS HTF dne 20.3.2017 a z mimořádného jednání dne 10.4.2017.

4.) Vystoupení děkanky UK HTF doc. ThDr. K. Veverkové Th.D.

5.) Vystoupení proděkanů

6.) Vystoupení tajemníka Mgr. J. Navrátila

7.) Informace o zasedání AS UK (ThDr. J. Hrdlička)

8.) Volby do AS

8.) Různé


Současné složení Akademického senátu UK HTF

Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty a jejich funkční období je dvouleté. Orgány senátu jsou předseda a dva místopředsedové. Předseda je volen z řad akademických pracovníků, 1. místopředseda je volen z řad studentů a 2. místopředseda z řad pedagogů.


Předseda:

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

1. místopředseda:

Bc. Filip Sedlák

2. místopředseda:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Členové:

doc. Jiří Beneš, Th.D.

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

PhDr. Marina Luptáková, Th.D.


Veronika Brejchová

Kateřina Hlaváčová

Mgr. Antonín Šedivý

Bc. Samuel VašinPoslední změna: 25. duben 2017 11:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám