Studijní programy

Podrobnosti přijímacího řízení

Programy teologie

Programy filozofie, religionistiky a judaistiky

Programy sociální práce a pedagogiky

Studium na fakultě

Husitská teologická fakulta představuje teologickou fakultu s multidisciplinárním zaměřením. Svoje posluchače připravuje k akademické práci, k duchovenskému poslání i k uplatnění v různých profesích v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, státní správy, nebo i politiky a služeb v zahraničí. Husitská teologická fakulta je od svých počátků spjata s Církví československou husitskou, která vznikla začátkem roku 1920 z hnutí katolického modernismu.Studium a akademické působení na fakultě je však přístupné všem bez rozdílu konfese, pohlaví, rasy, politické příslušnosti a světového názoru. Fakulta respektuje konfesionální postoje posluchačů a je nábožensky tolerantní, o čemž svědčí také pestrost nabízených studijních programů.


Programy teologie

Teologie je jednou z nejstarších vědeckých disciplín. Ačkoliv její počátky sahají až do starověku, jedná se o stále živý a neustále se rozvíjející obor s trvalým celosvětovým významem. Právě ve světě, kde je náboženství stále hybnou silou politických a společenských událostí, má teologie své místo.


Studenti teologie, kteří se chtějí tomuto náročnému oboru věnovat důkladně a kriticky, musí ovládat také přístupy a metody historiků, filozofů i literárních kritiků. Musí umět pracovat s historickými prameny a ovládat proto i staré jazyky. Schopnost pracovat tímto multidisciplinárním způsobem učiní z absolventů studia teologie nejen učence, ale také všestranné osobnosti připravené na práci v nejrůznějších oblastech lidské společnosti.


Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy lze studovat teologii tří různých křesťanských tradic: teologii reflektující nauku Církve československé husitské (Husitská teologie), teologii pravoslavného křesťanství (Pravoslavná teologie) a teologii Starokatolické církve (Starokatolická teologie).


Studenti absolvují studium biblistiky, aby byli schopni vědecky interpretovat starozákonní i novozákonní písemnictví, a to i se znalostí klasických jazyků. Díky výuce církevních dějin se seznamují s historií křesťanství od nejstarších dob po současnost se zvláštním zřetelem na období katolického modernismu 19. a 20. století, z nějž vzešla Církev československá husitská. Studium systematické teologie pak přibližuje studentům témata křesťanského teologického myšlení v jeho úplných počátcích i v dalším dějinném vývoji.


Husitskou teologii je možno kombinovat s filozofií v kontextu židovské a křesťanské tradice, religionistikou nebo judaistikou.


Program filozofie, religionistiky a judaistiky

Filozofie vznikla, když si jednotlivec uvědomil, že co o světě, o člověku, o společnosti tvrdí mytologie a náboženství, nemusí být pravda. Toto prvotní uvědomění a probuzení individuálního rozumu vytvořilo v dějinách řadu zajímavých myšlenek i metodické postupy jak správně argumentovat a odůvodňovat svůj názor. Filozofie tak stála u zrodu přírodních i společenských věd.


Na moderních univerzitách se studuje filozofie jako akademická disciplína, která se zabývá dějinami tohoto myšlenkového procesu a kritickou četbou a výkladem filozofických textů. Na Husitské teologické fakultě je filozofie sdružena buď s teologií, nebo judaistikou, a proto se více zaměřuje na interakce filozofie s křesťanstvím a judaismem.


Absolvent filozofie může pokračovat v dalším studiu a uplatnit se v akademické sféře. Může pracovat v kulturních institucích a médiích, ve státní správě a diplomacii a jinde ve veřejné a privátní sféře, kde se cení rychlé a přesné porozumění textu, kritické myšlení, formulační dovednosti, systematičnost a kreativita nebo schopnost rychle se učit novým věcem.


Program filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice poskytuje studentům znalosti systematické filozofie, dějin filozofického myšlení (antika, středověk, novověk), náboženské filozofie (křesťanství a judaismus), etiky a logiky. Studenti čtou filozofické texty také v klasických jazycích (řečtina a latina) a alespoň v jednom světovém jazyce.

Filozofii v kontextu židovské a křesťanské tradice lze kombinovat s husitskou teologií nebo judaistikou.


Studium religionistiky se zaměřuje na jednotlivá náboženství současnosti i minulosti a zároveň reflektuje problematiku vědeckého studia náboženství. V oblasti dějin náboženství klade důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.

Religionistiku lze kombinovat s husitskou teologií nebo judaistikou.


Během studia programu judaistika se studenti zabývají židovskou tradicí z historické i jazykové perspektivy. Stěžejními tématy jsou židovská mystika a filosofie, rabínská literatura, židovské tradice a zvyky, dějiny židovského národa i antisemitismu. Jazyky vyučované v rámci judaistiky jsou pak biblická, středověká i moderní hebrejština (ivrit) a také biblická a talmudická aramejština.

Judaistiku lze kombinovat s filozofií v kontextu židovské a křesťanské tradice, husitskou teologií nebo religionistikou.Programy sociální práce a pedagogiky

Cílem programu Sociální a charitativní práce je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků pro regulované povolání sociálního pracovníka, zaměřené na všeobecnou sociální práci a sociální služby v církevní a mimocírkevní oblasti, a pro profese v působnosti státní správy, profese kulturně, literárně a publicisticky zaměřené a pro teoretické činnosti v sociálně vědní oblasti či vědecko-výzkumné práce.


Pedagogické programy na Husitské teologické fakultě připravují studenta na sociálně pedagogickou činnost, poskytování výchovného a sociálně právního poradenství a také na navazující magisterské studium s pedagogickým zaměřením. Absolventi navazujícího programu Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy pak mohou vyučovat na základních a středních školách, a to předměty náboženství, občanská výchova, etická výchova a základy společenských věd.

  • K přihlášce na Sociální pedagogiku.

  • K přihlášce na bakalářské studium Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání nebo na navazující magisterské studium Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy.


Výhody studia na Univerzitě Karlově

Studenti Husitské teologické fakulty mají díky velké prostupnosti Univerzity Karlovy možnost navštěvovat podle svého zájmu a specializace semináře a přednášky ostatních fakult. Jako studenti Univerzity Karlovy také mohou zažádat o zahraniční stipendium a vyjet až na jeden rok na vybranou zahraniční univerzitu.


Studentský život

Na Husitské teologické fakultě působí studentský spolek Elíša, jehož členové organizují studentské výjezdy, večírky, klubové přednášky, diskuse a další společenské akce. Studenti se také mohou zapojit do činnosti fotbalového týmu "Boží bojovníci," který v současnosti úspěšně reprezentuje fakultu v Hanspaulské lize. Univerzita Karlova samotná pak svým studentům nabízí velký počet sportovních aktivit a společenských událostí.Poslední změna: 27. listopad 2018 11:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám