Publikace HTF UK

Husitská teologická fakulta vydává vlastní odborné periodikum Theologická revue a vlastní vědeckou edici Pontes Pragenses.


Vybrané publikace akademických pracovníků

Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě

GEBELT, Jiří (ed.). Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2017. 440 s. EAN 9788074296925.


V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu. Teprve díky zprávám z nedávné doby se například mnozí v Evropě vůbec dozvěděli o tom, že blízkovýchodní oblast je nábožensky pluralitní, že zde vedle většinového islámu existují další náboženské skupiny. Nová publikace českých badatelů se snaží tuto slepou skvrnu odstranit. Na knize se podíleli B. Ostřanský, S. Taglia, M. Řoutil, P. Košťálová, V. Pargačová, L. Kropáček, K. Vytejčková, S. Kubálek a J. Gebelt, který je také editorem celého svazku. Ten zahrnuje kapitoly věnované křesťanským uskupením (arménští a syrští křesťané, koptové, maronité), náboženství vzešlá z islámu (alawité, alevité, drúzové, šabakové a járesáni) a náboženství synkretistická (mandejci, jezídi), přičemž většina textů vychází z původních terénních výzkumů. Publikaci doprovázejí originální fotografie pořízené autory svazku.

Koupit


Jozue - svatá slova v knize Jozue: Jiří Beneš

BENEŠ, Jiří. Jozue - svatá slova v knize Jozue: Jiří Beneš. Praha: Návrat domů, 2017. 226 s. ISBN 978-80-7255-380-8.


Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue, který

- je koncipován jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby text byl dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní zanlostí z četby Starého zákona,

- se soustředí na detaily textu a zohledňuje klíčové postavení, které v knize mají Hospodinovy výroky,

- obsahuje analýzu těchto výroků, sleduje způsob práce autora textu s Hospodinovými výroky a vliv výroků na slova jednajících postav, na jednání druhé generace Izraelců obsazujících zaslíbenou zemi i na události v Kenaánu,

- je založen na tom, že kniha Jozue je bohoslužebný text s ambicí formovat duchovní život posluchačů (Judejců v exilu) důvěřujcích tomu, co Hospodin ve svých výrocích říká,

- zohledňuje důraz na potenciál svědectví o Božích činech v ústní tradici (v kolektivní paměti) izraelské komunity.

Koupit


Člověk před Boží tváří

BENEŠ, Jiří (ed.). Člověk před Boží tváří. Praha: Vyšehrad, 2016. 336 s. ISBN 9788074297540.


Kniha přináší výběr prací Vladimíra Kubáče, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK a jednoho z překladatelů Českého ekumenického překladu Bible. Editor Jiří Beneš shromáždil mnohé dnes obtížně dostupné Kubáčovy texty. Výběr z nich je seřazen do celkem sedmi oddílů, od odborných studií ke starozákonní biblistice a systematické teologii přes hesla věnovaná klíčovým pojmům a otázkám, výklady starozákonních textů, kázání až po obecnější texty. Zařazen je rovněž oddíl společných prací s manželkou Jindrou, které obsahují přebásnění některých textů Starého zákona. V úvodu knihy je zařazeno několik vzpomínkových textů na V. Kubáče, jejichž autory jsou Jiří Beneš, Jana Wienerová, Aleš Jaluška, nekrolog Zdeňka Sázavy a recenze dnes nedostupné Kubáčovy habilitační práce Adamův hřích a pád v kanonické a mimokanonické literatuře biblické. Kniha Člověk před Boží tváří je splátkou dluhu jedné z významných osobností české starozákonní vědy, biblického překladatelství a církevního života.

Koupit


Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

NEŠPOR, R. Zdeněk - VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum, 2016. 208 s. ISBN 9788024633152.


Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky.

Koupit


Svatý Jan Chrysostomos – Povzbuzení pronásledovaným

PAVLÍK, Jiří. Svatý Jan Chrysostomos – Povzbuzení pronásledovaným. Praha: Krystal OP, 2015. 208 s. ISBN 978-80-87183-85-4.


Život Jana Chrysostoma, nejplodnějšího autora řecky hovořící starověké církve, se odvíjel ve dvou protilehlých amplitudách: nejprve ho vynesl na konstantinopolský biskupský stolec a do nejvýznamnějších kruhů východořímské církevní politiky, aby ho pár let nato uvrhl do ponižujícího vyhnanství, kde také po třech letech zemřel.

V exilu začal rozvíjet bohaté korespondenční styky se svými přáteli a vlivnými osobami tehdejších světských i církevních kruhů. Na samý závěr života sepsal pro své pronásledované přátele také dva rozsáhlejší spisy, které se zamýšlejí nad utrpením. Nabízejí dva vzájemně se doplňující způsoby, jak soužení hodnotit a snášet: první vychází ze zásad stoické filosofie, druhý z křesťanských předpokladů nepoznatelnosti Božích záměrů. Oba tyto spisy jsou v knize představeny v českém překladu s podrobným literárním a teologickým úvodem.

Koupit


Komunikační systémy sluchově postižených

KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. 1 vyd. Praha: Beakra, 2014. 375 s. ISBN 978-80-903863-2-7.


Monografie pojednává o komunikačních systémech sluchově postižených v souvislosti s jejich začleňováním do plnohodnotného života ve společnosti. V uceleném pohledu se zabývá metodami a strategiemi komunikace osob s vadami sluchu, prostředky jejich dorozumívání v závislosti na závažnosti postižení, s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a potřebám.Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících

PAVLÍK, Jiří. Dionýsios z Halikarnássu: O starých řečnících. 1 vyd. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2013. Laborinthus, sv. 3. 272 s. ISBN 978-80-86791-80-7.


Přeložil a úvodní studií a komentářem opatřil Jiří Pavlík.

Publikace přináší komentovaný český překlad literárně-kritických pojednání řeckého historika a literárního kritika Dionýsia z Halikarnássu (konec 1. století před Kristem) o řeckých řečnících klasické doby Lýsiovi, Ísokratovi, Ísaiovi a Démosthenovi. Kromě těchto pramenných textů obsahuje také úvodní studii věnovanou problematice atticismu jako prvního evropského klasicistického hnutí, otázkám attické a tzv. asijské řecké rétoriky a systému řecké rétorické teorie.

KoupitMám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení

ČEDÍK, Miloslav - ZELINKOVÁ, Olga. Mám dyslexii : průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. 1 vyd. Praha: Portál, 2013. 139 s. ISBN 978-80-262-0349-0.


V populaci je minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. Práce s nimi je zatím v počátcích – jsou vytvářena diagnostická kritéria a formy intervence (pomoci). Děti i dospělí s dyslexií často zažívají pocity zahanbení a neúspěch, což představuje dlouhodobou zátěž. Vlivem poruchy podávají výkony horší, než odpovídá jejich možnostem, přestávají si věřit nejen v rizikové oblasti, ale i v těch, v nichž byli dosud úspěšní. Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři se specifickými poruchami učení orientovat se ve svých obtížích, uvědomovat si její příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat. Publiakci uvítají rovněž středoškolští a vysokoškolští pedagogové, zaměstnavatelé a další zájemci, kteří chtějí lépe pochopit projevy a potíže osob s poruchami učení.

KoupitDyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti

KRAHULCOVÁ, Beáta. Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti. 2 vyd. Praha: Beakra, 2013. 295 s. ISBN 978-80-903863-1-0.


Nejčastějším druhem narušené komunikační schopnosti člověka je dyslalie-porucha, projevující se vadnou výslovností hlásek a jejich vynecháváním či zaměňováním. V odoborné terminologii je dyslalie označována rovněž jako psellismus ( z řečtiny ) česky jeko patlavost nebo obecně jako prochu a vad artikulace. Kniha poskytuje komplexní vhledy na problematiku a odbornou terapii.Po cestách kamenitých: O životě, islámu a křesťanské víře

KROPÁČEK, Luboš - ZIKMUND, Martin. T. - PAULAS, Jan. Po cestách kamenitých. O životě, islámu a křesťanské víře.. 1 vyd. Praha: Vyšehrad, 2013. Neuveden. 272 s. ISBN 978-80-7429-394-8.


Islamolog a afrikanista Luboš Kropáček se již desítky let věnuje putování po neschůdných cestách poznávání dějin a kultury islámského světa. Rozhovor, který s ním vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve životní příběh absolventa arabistiky, anglistiky a afrikanistiky v Praze, který se v roce 1968 účastnil studentské expedice do nemocnice Alberta Schweitzera v Lambaréné. Tato mnohaměsíční cesta předznamenala celoživotní zájem Luboše Kropáčka o Afriku. Až do roku 1974 působil jako odborný asistent na FF UK , poté byl donucen odejít a živil se překlady a tlumočením z arabštiny. Po roce 1989 se na fakultu vrátil, v roce 2001 byl jmenován profesorem. Luboš Kropáček je autorem mnoha úspěšných knih o dějinách, kultuře a duchovnosti islámského světa. Připomeňme asi nejznámější, opakovaně vydávaný přehled Duchovní cesty islámu (Vyšehrad, 5. vydání 2011). Islám, islámský fundamentalismus a život muslimské společnosti proto představují druhé významné téma knihy. Tím třetím je křesťanská víra, pevný základ a opora v mnoha nelehkých životních situacích. I o nich je možné se v knize rozhovorů s jednou z výrazných osobností české vzdělanosti dočíst.

KoupitKrize a význam pomáhajících prvního kontaktu: Aplikace do kontextu domácího násilí

CIMRMANNOVÁ, Tereza - STRETTI, Sylvie - KOTRČ, Rostislav. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: Aplikace do kontextu domácího násilí. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2013. Neuveden. 200 s. ISBN 978-80-246-2205-7.


Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky. 

KoupitMezinárodní migrace: pohledy a nadhledy

LUPTÁKOVÁ, Marina - LUPTÁK, Milan. Mezinárodní migrace: pohledy a nadhledy. 1 vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 249 s. ISBN 978-80-7465-086-4.


Stávající monografie pojednává o základních problémech mezinárodní pracovní migrace, které se od konce studené války bezprostředně dotýkají i České republiky. Problematika mezinárodní pracovní migrace je zachycená jako paleta sestávající z různorodých "pohledů a nadhledů": ekonomicko-politického, demografického, sociálního, bezpečnostního, sociálně psychologického a teologicko-filosofického. Obsahově je monografie rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola zkoumá vlivy mezinárodní pracovní migrace na ekonomický rozvoj. Druhá kapitola se věnuje problematice Ukrajiny jako zdrojové a tranzitní země z hlediska mezinárodních migračních toků. Třetí kapitola se soustřeďuje na Českou republiku jako na novou imigrační zemi. Čtvrtá kapitola zkoumá dopady mezinárodní migrace na osudy jednotlivých civilizací. Monografie obsahuje též tři přílohy: monitoring sociálních prevencí ukrajinských občanů v prvních letech nezávislosti jejích země; expertní dotazník z oblasti ochrany ukrajinské státní hranice a samostatnou studii věnovanou duchovní, proudům ruské emigrace v období První republiky, která využívá archivní materiály.Směrnice a řády: Zákoník v Páté knize Mojžíšově

BENEŠ, Jiří. Směrnice a řády : Zákoník v Páté knize Mojžíšově. 1 vyd. Praha: Advent-Orion, 2012. Neuveden. 226 s. ISBN 978-80-7172-874-0.


Směrnice a řády jsou prvními slovy svérázného zákoníku určeného nové generaci Božího lidu. Má ovlivňovat její jednání v budoucnosti. Nejde ale o příkazy či zákazy. Formulují se zde principy, které lze snadno přenést do nových situací. Dodnes jsou tato pravidla a normy pozoruhodně aktuální a praktické. Mají totiž silný sociální náboj - podněcují vědomí vzájemné sounáležitosti, solidarity a odpovědnosti za druhého člověka i za svůj život. Směrnice a řády je studijní text. Obsahuje nejen přehledný rozbor dvaceti pěti kapitol Dt 12-26 synchronní metodou, ale upozorňuje také na jejich spirituální podtón. Srozumitelně uvádí do starozákonního myšlení a koncepce jeho zákonů. Díky pozornému a soustavnému zřeteli k původnímu hebrejskému textu zazní ve svébytném výkladu mnoha známých pasáží nové tóny. 

KoupitStaroegyptské náboženství. Díl II., Život a úděl člověka

JANÁK, Jiří. Staroegyptské náboženství. Díl II., Život a úděl člověka. 1 vyd. Praha: Oikoymenh, 2012. Oikúmené, 171. 270 s. ISBN 978-80-7298-467-1.


Kniha se věnuje egyptskému pojetí člověka a lidství. Sleduje přitom strukturu navrženou již v prvním díle tak, aby bylo jasně patrné, že Egypťané nahlíželi na všechny kategorie světových bytostí (bohy, blažené zesnulé, žijící i panovníka) shodným způsobem. V úvodu se věnuje postavení lidské bytosti v rámci egyptské kosmologie a ve vztahu k ostatním bytostem. Dále přechází od problematiky stvoření člověka k motivu zrození a jeho náboženské interpretaci. Velký důraz je kladen také na pojetí „složek a projevů“ bytosti, a to jak za života člověka, tak po smrti. Publikace je tematicky završena rozborem egyptských představ o smrti a vzkříšení, přičemž se vrací na svůj začátek skrze téma smrti jako nového zrození.

KoupitSpiritualita v pomáhajících profesích

VOJTÍŠEK, Zdeněk - MOTL, Jiří - DUŠEK, Pavel Nikolaj. Spiritualita v pomáhajících profesích. 1 vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2012. 232 s. ISBN 978-80-262-0088-8.


O spiritualitě se sice v posledních letech hodně hovoří, ale to bohužel neznamená, že se v otázkách spirituality více vyznáme. Kniha také neodpovídá zdaleka na všechny otázky a možná spíše provokuje k přemýšlení, než aby dávala jednoznačné odpovědi, může ovšem sloužit jako pevný bod, od něhož je možné "spirituální terén" poznávat a mapovat. Ke spiritualitě přistupuje nezaujatě z hlediska religionistiky a psychologie náboženství. Je praktickou příručkou pro všechny, kdo se setkávají se záležitostmi náboženství (ať už rádi, nebo neradi) ve své profesi: pro terapeuty, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, poradce, pastorační pracovníky i duchovní.

KoupitKonec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu

VOJTÍŠEK, Zdeněk - BIERNOT, David - OSTŘANSKÝ, Bronislav. Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. 1 vyd. Praha: Dingir, s. r. o., 2012. 172 s. ISBN 978-80-86779-24-9.


Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek se v ní pokusili (v české religionistice poprvé) systematicky zmapovat problematiku milenialismu. Milenialismem se přitom rozumí očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace.Touto monografií by její autoři rádi vnesli téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získali pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí.

KoupitŽidovské tradice a zvyky

DAMOHORSKÁ, Pavla - NOSEK, Bedřich. Židovské tradice a zvyky. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2011. 272 s. ISBN 978-80-246-1518-9.


Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu.

Koupit
Poslední změna: 7. červen 2017 16:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám